page

ads

ads_inner

ads_left

ads_left_inner

page_inner

header

header_inner

main_message

main_message_inner

content_menu

content_menu_inner

content_header

content_header_inner

content

article main_content

Behandling

Hur arbetar en fysioterapeut?

Fysioterapeuter har en vetenskapligt underbyggd kompetens att hjälpa människor att stärka sin hälsa, förebygga sjukdomar och skador, samt rehabilitera dessa för att bättre kunna möta livets krav. Varje människas individuella förutsättning står i centrum när vi fysioterapeuter gör vår professionella bedömning.

• Vårt arbete är baserat på vetenskaplig grund.
• Vi sätter mål tillsammans med patienten/klienten utifrån behov och önskemål. 
• Vi arbetar hälsofrämjande och förebyggande med fysisk aktivitet och hjälper människor att hitta sina egna resurser. 
• Vi utformar individuellt anpassad träning för personer med funktionshinder till följd av långvariga sjukdomar, skador och/eller hög ålder med målet att kunna leva ett aktivt, självständigt liv med bästa möjliga livskvalitet. 
• Vi ser till hela människan oavsett diagnos och samverkar med andra yrken inom hälso- och sjukvård. 
• Fysioterapeuter är aktivt engagerade i arbetet med nationella riktlinjer inom hälso- och sjukvård och hälso- och sjukvårdens kvalitetsarbete.

Det finns flera olika specialistområden som fysioterapeuter är specialiserade inom, exempelvis inom rörelsesystemet, nervsystemet, andning, cirkulation, psykiatri och psykisk ohälsa, barn och ungdomar samt äldre.

Läs mer på www.fysioterapeuterna.se

Hur arbetar en naturterapeut?

En naturterapeut ser till hela människan - inte bara symtom. Att arbeta utifrån ett holistiskt synsätt innebär att man tar hänsyn till fysiologiska, psykologiska, känslomässiga och strukturella orsaker vid behandling av ohälsa.

Människan har en självläkande förmåga och naturterapeuten skapar optimala förutsättningar för denna självläkande kraft genom att eliminera hälsonedbrytande faktorer, samt ge råd om betydelsen av fysisk aktivitet och hälsosam kost. Naturterapeuten ordinerar också naturliga homeopatiska läkemedel, örtmedel, näringstillskott som vitaminer, mineraler, enzymer, probiotika, mm. Som enskilda ordinationer eller i kombination - allt individuellt anpassad för varje klients behov.

Läs mer på www.naturterapeutskolan.se

Hur arbetar jag?

Jag är utbildad inom Ortopedisk Manuell Terapi (OMT). OMT är ett internationellt specialistområde inom fysioterapi för handhavande av akuta och långvariga smärtproblem, funktionsstörningar, skador och sjukdomar i det neuro-muskulo-skelettala systemet (rörelsesystemet). Omhändertagandet är baserat på kliniskt resonemang och mycket specifika åtgärder som inkluderar manuella undersöknings- och behandlingstekniker samt funktionsträning. OMT anpassas till varje enskild patient utifrån en biopsykosocial modell, samt omfattas och drivs av aktuell vetenskap och klinisk beprövad erfarenhet.

Läs mer på www.fysioterapeuterna.se/omt

Jag integrerar mina fysioterapeutiska och naturterapeutiska kunskaper på olika sätt, beroende på vilken problematik eller sjukdomsbild som föreligger, för att på så vis uppnå ett bättre och snabbare resultat hos mina patienter/klienter.

ads_right

ads_right_inner